εκπομπή στην ερτ1 φτιάχνοντας φανουρόπιτα-Προσευχή για τον Άγιο Φανούριο

εκπομπή στην ερτ1 φτιάχνοντας φανουρόπιτα-Προσευχή για τον Άγιο Φανούριο

Σε απ’ ευθείας μετάδοση στην εκπομπή “ΕΡΤ Σαββατοκύριακο” από Ορεστιάδα φτιάξαμε φανουρόπιτα και μιλήσαμε για τον Άγιο Φανούριο, τι λέει η ορθόδοξη παράδοση και παρουσιάσαμε διάφορες παραλλαγές της!!

Ο Άγιος Φανούριος μαρτύρησε γύρω στο 1400 μΧ και κατόπιν αγιοποιήθηκε. Η πίτα που φτιάχνουμε όμως δεν είναι ακριβώς γι αυτόν αλλά για τη  μητέρα του, η οποία, κατά την ορθόδοξη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή και δεν μπόρεσε να την σώσει ο γιος της από την κακία. Ο ίδιος  μαρτυρώντας σε 12 μαρτύρια αγιοποιήθηκε και γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου κάθε χρόνο. Έτσι φτιάχνουμε μια γλυκιά πίτα, την πηγαίνουμε παραμονή της γιορτής του δηλ. στις 26 Αυγούστου στον εσπερινό ή ανήμερα της εορτής του στην εκκλησία για να “διαβαστεί”. Κατόπιν οι νοικοκυρές ανταλλάσσουν κομμάτια μεταξύ τους.

Τα υλικά της συνταγής είναι 7 ή 9 και συμβολίζουν τις 7 ημέρες της δημιουργίας ή τα 9 τάγματα των αγγέλων!!

Είναι μια νηστίσιμη πίτα που ο καθένας μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο υλικό με οποιοδήποτε της αρεσκείας του!!

Κατά τη διάρκεια της παρασκευής της συνταγής έχουμε ένα κερί αναμμένο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου και θυμιατό που καίει, παράλληλα λέμε και μια προσευχή (θα τη βρείτε παρακάτω, κάτω από το βίντεο)! Στις εικόνες απεικονίζεται με ένα σταυρό στο χέρι και πάνω στο σταυρό μια αναμμένη λαμπάδα που συμβολίζει το γεγονός ότι μας φανερώνει τον “καλό και σωστό” δρόμο γι αυτό και έχουμε το κερί αναμμένο όταν φτιάχνουμε την πίτα!!

Έχει συνδεθεί ετυμολογικά με τη λέξη “φανερώνω” και γι αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να μας φανερώσει κάτι που χάσαμε ή ακόμη οι ελεύθερες κοπέλες τον άνδρα που θα παντρευτούν! Στο βίντεο σας καταθέτω αυτό που μου φανέρωσε ούσα νεότερη το βράδυ στον ύπνο μου όπου έβαλα ένα μικρό κομματάκι από την πίτα κάτω από το μαξιλάρι και συνέβη κιόλας στην πραγματικότητα!!

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την κλασική συνταγή με 9 υλικά αλλά και τις παραλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην επικάλυψη!!

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ

“Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτός ποιητής καί χορηγός, ἡ πηγή τῆς σοφίας κα τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τό τῆς χρηστότητος πλήρωμα καί τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια καί ἐνεργῶν θαυμαστά ἐν τοῖς Ἁγίοις Σου, δι᾿ ὧν δοξάζηται τό Ὄνομά Σου τό μεγαλοπρεπές καί Πανάγιον· ὁ φανερῶν ἡμῖν ὁδούς σωτηρίας, διά τῆς ἐπιγνώσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν Σου, Ἀγαθέ, καί καταυγάζων τάς ψυχάς ἡμῶν τῷ ἱλαρῷ φωτί Σου καί ἀνεσπέρῳ· ὁ θαυμαστῶν τήν χάριν Σου διά πάντων τῶν Ἁγίων Σου, τῶν ἐκλεκτῶν καί πιστῶν ταύτης οἰκονόμων, παντί τῷ ἐπικαλουμένῳ αὐτύς, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ· ὁ διά τῆς παντουργικῆς Σου δυνάμεως ἐνεργῶν τεράστια ἡμῖν καί παράδοξα, ὧν οὐκ ἐστίν ἀριθμός· ὁ διά τοῦ Ἁγίου Σου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανούς, ἀποκαλύπτων τά κεκρυμένα ἡμῖν καί φανερῶν αὐτά ἐν τάχει· ὁ διδάσκων ἡμᾶς τό αἰτεῖν πιστῶς ἐν ταπεινώσει, ἵνα πλουσίως δώῃς, ὡς φύσει εὔσπλαγχνος καί πολυέλεος· ὁ θέλων δέ πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν· ὁ εἰπών ὅτι ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.
Αὐτός καί νῦν, Πανάγαθε Βασιλεῦ καί Κύριε τῶν ἁπάντων, ὑπ’ο τοῦ Ἁγίου Σου τούτου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ θαυματουργοῦ δυσωπούμενος, ἔπιδε ἐφ᾿ ἡμᾶς τούς εὐλαβῶς αὐτόν τιμῶντας καί πρέσβυν αὐτόν πρός Σέ δυνατόν προβαλλομένους· καί δός ἡμῖν τόν φωτισμόν τῆς χάριτός Σου· ἀξίωσον ἡμᾶς πορεύεσθαι ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν Σου, τοῦ ἐπιγνῶναι τό θέλημά Σου τό ἀγαθόν καί τέλειον· φανέρωσον ἡμῖν ὁδούς σωτηρίας· ὑπόδειξον ἡμῖν τρόπους μετανοίας, ἵνα ἐν τούτοις εὐαρεστήσωμέν Σοι, τό τῶν ψυχῶν ἡμῶν συμφέρον ἐργαζόμενοι· ἀποκάλυψον ἡμῖν τούς θησαυρούς τῆς γνώσεώς Σου, ἵνα τούτους ζητοῦντες, Σοί προσπίπτωμεν ἐν πίστει, τῇ ἀενάῳ πηγῇ τῆς ζωῆς ἡμῶν· δίδαξον ἡμᾶς την Σην ἀλήθειαν, την δέ καρδίαν ἡμῶν ποίησον σκήνωμα φωτεινόν τοῦ Πνεύματός Σου τοῦ Ἁγίου καί δοχεῖον καθαρόν τῆς χάριτός Σου· ἵνα σύν πᾶσι τοῖς ἀπ᾿ αἰώνων Ἁγίοις Σου Σέ δοξολογῶμεν, Φωτοδότα Κύριε, τόν ἐν αὐτοῖς ἐνδοξαζόμενον καί Σοί τήν τιμήν καί τήν προσκυνήσιν ἀναπέμπωμεν, σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.